Nieuw Archief voor Wiskunde
Home Alle nummers Abonnement Advertenties Links

informatie voor auteurs

Koninklijk Wiskundig Genootschap

sponsors

kennismaking

boekbesprekingen (archief)

problemen (archief)

Deadlines

Voor de komende nummers houden we de volgende deadlines aan voor het aanleveren van kopij aan de hoofdredactie.

nummer uiterste inleverdatum kopij
juni 2024 verstreken
september 2024 1 juni 2024
december 2024 1 september 2024
maart 2025 1 december 2024

Totstandkoming van bijdragen

Bijdragen aan het Nieuw Archief kunnen per e-mail of per post worden opgestuurd aan de hoofdredactie. Ruwweg de helft van de bijdragen komt op deze wijze binnen, de andere helft wordt door medewerkers/redacteurs actief geworven. Ten aanzien van alle bijdragen geldt dat de definitieve beslissing van publicatie door de hoofdredactie (in samenspraak met betrokken medewerkers, en vaak na het inschakelen van externe referees) wordt genomen. Te allen tijde kan men bij de betrokken medewerker dan wel de hoofdredactie informeren naar de stand van zaken.

Soort artikelen

Het Nieuw Archief publiceert bijdragen die interessant zijn voor een breed in wiskunde geïnteresseerd Nederlandstalig publiek. Specialistische onderzoeksartikelen hebben een andere plaats in de literatuur en worden zonder verdere beoordeling geweigerd. Alle andere bijdragen worden inhoudelijk beoordeeld. Kwaliteit en relevantie voor de wiskunde zijn doorslaggevende criteria voor publicatie.

Indien men voornemens is een bijdrage voor het NAW te schrijven, kan het het overwegen waard zijn vooraf met de redactie contact op te nemen. Op deze wijze kan afstemming met andere kopij plaatsvinden en kan er overlegd worden over de inhoud van het artikel.

Nieuwsrubriek

Het Nieuw Archief schenkt met name ook aandacht aan gebeurtenissen in en om de wiskunde. Wij worden graag op de hoogte gehouden van evenementen en ontvangen graag bijdragen voor de nieuwsrubriek (bij voorkeur na onderling overleg). Formaat: 350 woorden, met aandacht voor opkomst en sfeer. Bij voorkeur met foto. Opsturen aan: .

Wijze van aanleveren

Het NAW wordt in het TeX-dialect ConTeXt gezet. Om het redactiewerk zoveel mogelijk te beperken verzoeken wij u de kopij zo volledig mogelijk aan te leveren. Dit betekent onder andere:

  • naam (incl. voornaam), huis/werkadres en emailadres van alle auteurs duidelijk boven uw bijdrage zetten;
  • een aanzet voor de door de eindredactie te schrijven inleiding (de "lead") geven (inclusief relevante informatie zoals datum oratie of evenement);
  • informatie geven over de auteur: vakgebied, positie, enige gegevens over de loopbaan;
  • digitale tekst aanleveren, bij voorkeur (La)TeX met zo min mogelijk eigen macro's e.d. of een tekst-bestand zonder opmaak (liever geen Word-bestanden);
  • digitale illustraties in aparte bestanden opsturen in eps, bmp, gif, jpg, png of tiff. De kwaliteit van de illustraties dient uitstekend te zijn (neem daarvoor contact op met de eindredactie);
  • de copyright van de illustraties dient door de auteur geregeld te worden;
  • de onderschriften van de illustraties moeten los van de lopende tekst begrepen kunnen worden;
  • na acceptatie van uw artikel kunt u fotomateriaal aan het NAW opsturen. Dit materiaal wordt door ons gescand en na het uitkomen van het betreffende nummer krijgt u alles retour;
  • de eventueel afgesproken omvang in acht nemen (1 pagina NAW is 700 woorden, vervolgpagina's 1000 woorden, exclusief illustraties);
  • de laatste versie nogmaals doorlezen om eventueel resterende typ-en taalfouten te verbeteren.

NAW-latexstijl

Ten behoeve van de auteurs is een NAW-latexstijl gemaakt, die bij benadering een artikel zet in de NAW-opmaak, naar keuze in 2 of 3 kolommen. Auteurs die gewend zijn in latex te werken, kunnen deze NAW-latexstijl eventueel gebruiken. Het volgende zip-bestand bevat de stijl met een voorbeeld:

Eindredactie

Het NAW is een geredigeerd blad met een professioneel ontworpen vormgeving. Dit heeft consequenties voor de verwerking van bijdragen. De eindredactie behoudt zich het recht voor tekstuele wijzigingen aan te brengen. Uiteraard wordt de definitieve versie aan de (communicerend) auteur voorgelegd ter goedkeuring.

In hoeverre er wijzigingen worden aangebracht hangt tevens af van het soort bijdrage. Bij oraties zullen typfouten worden gecorrigeerd en zal het dankwoord met een persoonlijk karakter worden verwijderd; bij andere artikelen zullen correcties ook op de stijl betrekking kunnen hebben. Over wijzigingen wordt met de auteur overgelegd. De eindredactie behoudt zich het recht voor bijdragen bestemd voor de rubrieken Boekbesprekingen, Brieven en Nieuws zonder notificatie te verkorten.

Communicatie met de auteur

Voordat een artikel geaccepteerd is zal de communicatie via de hoofdredactie of een medewerker/redacteur verlopen. Acceptatie vindt plaats door de hoofdredactie. De auteur wordt op de hoogte gesteld van de acceptatie dan wel de afwijzing van zijn artikel. Dit geldt niet voor de bijdragen aan de rubrieken Boekbesprekingen, Brieven en Nieuws.

In het geval van acceptatie wordt tevens de eindredactie (middels een cc van de acceptatie-email of brief) hiervan op de hoogte gesteld. De auteur wordt verzocht de definitieve versie aan de hoofdredactie of de betrokken medewerker op te sturen, met inachtneming van hetgene hierboven vermeld onder "wijze van aanleveren". Bij acceptatie zal vaak het verwachte tijdstip van publicatie worden aangegeven.

Twee à drie maanden voor publicatie (bij uitzondering eerder) wordt een artikel in behandeling genomen door de eindredactie. Gedurende de verwerking wordt eventueel nog contact opgenomen in verband met bijvoorbeeld wijzigingen, onduidelijkheden of de illustaties.
Na verwerking is het artikel voor proeflezen in pdf-formaat beschikbaar. De auteur heeft, na hierover bericht te hebben ontvangen, een week de tijd om het resultaat te bekijken en hierover te corresponderen met de eindredactie.

Auteurs krijgen een presentexemplaar van het betreffende nummer en een pdf-bestand met hun publicatie. Papieren overdrukjes worden niet verstrekt.

Het is onontkombaar dat de communicatie niet altijd als aangegeven verloopt. Te allen tijde kan men bij de dan wel de hoofdredactie informeren naar de stand van zaken.