Nieuw Archief voor Wiskunde
Home Alle nummers Abonnement Advertenties Links

laatste nummer

contact

informatie voor auteurs

Koninklijk Wiskundig Genootschap

sponsors

kennismaking

problemen

Een selectie uit de artikelen van het decembernummer:

  • Een Deltaplan voor de Nederlandse wiskunde van Jacob Fokkema e.a.
    Het Platform Wiskunde Nederland (PWN) publiceerde in 2014 zijn Visiedocument, dat de visie en de ambitie van de Nederlandse wiskunde voor de middellange termijn presenteert. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzocht NWO en PWN de aanbevelingen uit het Visiedocument uit te werken, concrete acties te formuleren en zich te verzekeren van draagvlak voor de realisering daarvan. NWO en PWN hebben een commissie onder leiding van Jacob Fokkema, voormalig rector magnificus van de Technische Universiteit Delft, gevraagd dit werk op zich te nemen. De Commissie Fokkema geeft in dit artikel een samenvatting van het Deltaplan voor de Nederlandse wiskunde.
  • Zekere veiligheid door kangoeroes van Christine van Vredendaal
    Elk jaar reikt de Technische Universiteit Eindhoven prijzen uit voor de beste afstudeerwerken van het afgelopen kalenderjaar. Dit jaar mocht Christine van Vredendaal de prijs voor de beste masterscriptie van het jaar 2014 in ontvangst nemen. In dit artikel zet zij uiteen wat haar afstudeerwerk inhield.
  • Statistiek met vormrestricties van Piet Groeneboom en Geurt Jongbloed
    In december 2014 verscheen het boek Nonparametric Estimation under Shape Constraints van de hand van Piet Groeneboom en Geurt Jongbloed. Dit boek gaat over statistiek onder vormrestricties, een onderwerp dat in de jaren vijftig van de vorige eeuw ontstond. Vanaf de jaren tachtig zijn de methoden doorontwikkeld en heel nuttig gebleken in niet-parametrische problemen, met name in censureringsproblemen en andere statistische inverse problemen. In dit artikel geven Groeneboom en Jongbloed in vogelvlucht ontwikkelingen in het vakgebied weer.

Alle artikelen van de vijfde serie van het Nieuw Archief voor Wiskunde zijn een jaar na publicatie online beschikbaar.

Het Nieuw Archief voor Wiskunde is een uitgave van het Koninklijk Wiskundig Genootschap en verschijnt vier keer per jaar. Het tijdschrift richt zich op eenieder die zich beroepsmatig met wiskunde bezighoudt, als academisch of industrieel onderzoeker, student, leraar, journalist of beleidsmaker. Het stelt zich ten doel te berichten over ontwikkelingen in de wiskunde in het algemeen en in de Nederlandse wiskunde in het bijzonder.

december 2015